โปรแกรม vi เป็นโปรแกรม Editor โปรแกรมแรกๆ ที่มีใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Unix ซึ่งการใช้งานจะเป็นลักษณะของ Command line ซึ่งสร้างปัญหาให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ๆ เพราะส่วนใหญ่ จะเคยชินกับระบบ Graphic ของ Windows สำหรับนักศึกษาที่เรียนกับผมส่วนใหญ่ มักจะจำคำสั่งไม่ค่อยได้ ดังนั้นผมเลยสรุป เป็นขั้นตอนสั้นๆ เอาไว้กันลืม

เมื่อเข้าสู่ระบบจำลองระบบปฏิบัติการ Unix แล้ว ให้พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้

  1. เมื่อจะเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่  ให้พิมพ์  vi  ชื่อแฟ้ม.c
  2. จากนั้น ให้กดปุ่ม insert แล้วจึงเริ่มเขียนโปรแกรม
  3. เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Esc เพื่อออกจากโหมดพิมพ์ (แทรก)
  4. กดปุ่ม shift  Z  Z เพื่อทำการบันทึก (และเป็นการออกจากโปรแกรม vi ด้วย)

หากต้องการจะแก้ไข แฟ้มที่เราเขียน ให้ทำตามข้อ 1. ถึง  4.

* ในกรณีที่ไม่ต้องการ บันทึก อะไรเลย ให้กดแป้น :q เพื่อออกจากโปรแกรมโดยไม่มีบันทึก